Regulamin WorldMakeupAcademy.pl

Regulamin worldmakeupacademy.pl

 1. Właścicielem kursów online oraz Szkolenia Rocznego, oferowanych na stronie worldmakeupacademy.com jest firma Anita Folaron, ul. Poznańska 111, 60-185 Skórzewo, NIP 7771013518
 2. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779 236 98 87, REGON 301345068, KRS: 0000347935
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo aktualizowania Regulaminów zawartych stronach witryny worldmakeupacademy.pl.
  Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania aktualnego regulaminu.

 

Regulamin Szkolenia Rocznego

 

 

REGULAMIN SZKOLENIA ROCZNEGO 2021-2022

SZKOLENIE

 1. Konsument zwany jest dalej Uczestnikiem Szkolenia lub Uczestnikiem.
 2. Firma Anita Folaron, Poznańska 111, 60-185 Skórzewo (NIP: 7771013518) zwana jest dalej Przedsiębiorcą.
 3. Regulamin Szkolenia Rocznego 2021-2022, zwanego dalej również Szkoleniem Rocznym, przedstawia warunki umowy zawieranej pomiędzy Konsumentem a Przedsiębiorcą oferującym usługę Szkolenie Roczne 2021-2022.
 1. Umowa, o której mowa w pkt. 3, zawierana jest podczas zakupu Szkolenia Rocznego 2021-2022 za pośrednictwem strony worldmakeupacademy.pl.
 2.  Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do 30 czerwca 2022.
 1. Platforma eLearningowa oznacza serwis internetowy udostępniający materiały edukacyjne oferowane w ramach Szkolenia Rocznego 2021-2022
 2. Przedsiębiorca w celu realizacji elementów usługi Szkolenia Rocznego korzysta z usług innych podmiotów. Polityka przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorcę oraz przez inne podmioty w ramach świadczenia usługi Szkolenia Rocznego opisana jest w części Regulaminu: “Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych”.
 3. W ramach Szkolenia Rocznego 2021-2022 oferowane są:
 1.  10-miesięczny dostęp do Platformy eLearningowej, zawierającej materiały szkoleniowe online, stanowiące treści cyfrowe niedostarczane na nośniku trwałym — w rozumieniu art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2.  konsultacja indywidualna online,
 3.  dostęp do zamkniętej grupy wsparcia w Internecie,
 4.  comiesięczne spotkania grupowe online — wykłady, dyskusje, prezentacje, pokazy, prowadzenie ćwiczeń,
 5.  Dyplom nadający tytuł “wizażystka/stylistka” Szkoły Wizażu i Stylizacji Anity Folaron, w wersji polsko-angielskiej (dla Uczestników, którzy zaliczyli egzamin końcowy)
 6.  Egzamin końcowy, przeprowadzany zdalnie, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania Dyplomu, o którym mowa w pkt. 6.5.
 1. W przypadku niezaliczenia egzaminu uczestnik może wnioskować o 1 egzamin poprawkowy, którego termin zostanie wyznaczony w ciągu maks. 3 miesięcy od egzaminu końcowego.
 1. Treści na Platformie eLearningowej online są dostępne w systemie ciągłym, z uwzględnieniem przerw wynikających z napraw i prac konserwacyjnych Platformy.
 2. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Platformy wnikający z wadliwego działania dostawców mediów lub innych wydarzeń niezależnych od działania Przedsiębiorcy.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na utratę prawa do odstąpienia od Umowy w części Umowy dotyczącej dostarczonych treści cyfrowych na nośniku nietrwałym (pkt.6.1) z chwilą ich udostępnienia, poprzez zgodę na rozpoczęcie świadczenia i dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od Umowy zawieranej na odległość.

OPŁATY

 1. Opłata za Szkolenie Roczne wynosi 5489,00 zł (pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i składa się z:
 1.  opłaty za uzyskanie dostępu do treści cyfrowych, opisanych w pkt. 6.1 Regulaminu, w wysokości 3700,00 zł
 2.  opłaty za usługi dodatkowe, wymienione w punktach: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 Regulaminu, w wysokości 1789,00 zł.
 1. Konsument w procesie zakupu dokonuje wyboru formy uiszczenia opłaty za Szkolenie Roczne spośród dwóch dostępnych opcji:
 1. OPCJA 1: płatność jednorazowa podczas zakupu
 2. OPCJA 2: płatność w 11 ratach
 3. Płatność, o której mowa w pkt 11.1, objęta jest rabatem w wysokości 100,00 zł — wynosi 5389,00 zł i dokonywana jest w procesie zakupu.
 4.  Płatność, o której mowa w pkt. 11.2, wynosi 11 x 499,00 zł. Pierwsza z 11 rat opłacana jest w procesie zakupu. Termin płatności każdej z pozostałych 10 rat upływa 10 dnia każdego miesiąca — począwszy od września 2021.
 1. Odbiór Dyplomu, o którym mowa w pkt. 6.5, jest bezpłatny w siedzibie firmy Przedsiębiorcy. Możliwe jest przesłanie Dyplomu do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 1. Wysyłka kurierska Dyplomu na terenie Polski objęta jest opłatą 14,99zł.
 2. Wysyłka kurierska Dyplomu na adres zagraniczny objęta jest opłatą ustalaną indywidualnie.
 1. Duplikat dyplomu ukończenia Szkolenia Rocznego wydawany jest na wniosek Uczestnika, za opłatą w wysokości 350,-zł.
 1.  Wniosek o duplikat Dyplomu można złożyć w terminie do 3 lat od daty wydania oryginału.
 1. Egzamin poprawkowy objęty jest opłatą w wysokości 600 zł.
 1. Opłata za egzamin poprawkowy jest bezzwrotna.
 1. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłat ratalnych za Szkolenie Roczne, naliczane są odsetki maksymalne za opóźnienie liczone na podstawie art. 481 § 2¹ K.c.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Uczestnika przed terminem rozwiązanie odnosi skutek na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik złożył Przedsiębiorcy oświadczenie o wypowiedzeniu/rozwiązaniu Umowy.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Uczestnika przed terminem natychmiast wymagalne staje się uregulowanie wszelkich należnych opłat. Uczestnik obowiązany jest do zapłaty należności w terminie 3 dni od dnia, w którym rozwiązanie Umowy.
 1. Uczestnik jest zobowiązany do uregulowania opłaty za usługi dodatkowe oferowane w ramach Szkolenia Rocznego (pkt 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6), świadczone do dnia, w którym rozwiązanie Umowy odnosi skutek, w proporcji 1/10 ich wartości za każdy miesiąc ich świadczenia, począwszy od września 2021.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do uregulowania całości opłaty za uzyskanie dostępu do treści cyfrowych wskazanej w pkt 6.1, jeśli upłynął termin 14 dni na odstąpienie od Umowy, lub jeśli świadczenie usługi dostępu do treści cyfrowych nastąpiło przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy.

OCHRONA TREŚCI

 1. Treści przekazywane Uczestnikowi w ramach Szkolenia Rocznego, zarówno podczas świadczenia usług dodatkowych, jak i za pośrednictwem Platformy eLearningowej, podlegają ochronie prawem autorskim i pokrewnymi prawami ochrony własności intelektualnej oraz są własnością ich autorów.
 2. Zabronione jest powielanie, sprzedawanie, udostępnianie, wykorzystywanie do własnej pracy szkoleniowej i innej, treści udostępnianych i przekazywanych w ramach Szkolenia Rocznego.

DANE OSOBOWE

 1. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się, rozumie oraz wyraża zgodę na zastosowanie zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacjami zawartymi w części “Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych”

 1. “Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych” stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych związane z wprowadzeniem  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Szczegóły i zakres tego przetwarzania przedstawiamy poniżej:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma:
Poznańska 111, 60-185 Skórzewo

NIP: 7771013518

 1. CELE PRZETWARZANIA

Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych w celach realizacji umów, kontaktu i korespondencji, promocji działalności firm Anita Folaron i Anita Folaron sp. z o.o. oraz, zależnie od udzielonej przez Ciebie zgody, w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. KATEGORIE DANYCH

Informujemy, że przetwarzane będą następujące kategorie Twoich danych:

 • dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, PESEL
 • dane kontaktowe, takie jak adres, adres e-mail, nr telefonu,
 • wizerunek
 • utrwalony w formie zapisu wideo (z późniejszymi obróbkami graficznymi i montażem)
 • utrwalony w formie fotografii (z późniejszymi obróbkami graficznymi i montażem)

 1.  ODBIORCY DANYCH

Informujemy, że istnieje możliwość, iż będziemy udostępniać Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, do następujących kategorii podmiotów:

 • firmy księgowej, z której usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych;
 • firmy informatycznych, z której usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych, do obsługi płatności oraz i udostępniania Ci treści;
 • firm dostarczających treści, które Ci udostępniamy
 • usługodawców marketingowych, z których usług możemy korzystać przy przetwarzaniu Twoich danych;
 • firm i osób świadczących usługi fotograficzne i wideo filmowania, z których usług możemy korzystać przy przetwarzaniu Twoich danych
 • firmy i osoby, którym została przez ciebie udzielona zgoda na przetwarzanie i publikację Twojego wizerunku

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane przechowywane są przez okres:

 • bezterminowo

 1. TWOJE PRAWA

Informujemy, że przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na cele marketingowe

 1. DOBROWOLNOŚĆ

Informujemy, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

 

REGULAMIN SZKOLENIA ROCZNEGO 2021-2022

SZKOLENIE

 1. Konsument zwany jest dalej Uczestnikiem Szkolenia lub Uczestnikiem.
 2. Firma Anita Folaron, Poznańska 111, 60-185 Skórzewo (NIP: 7771013518) zwana jest dalej Przedsiębiorcą.
 3. Regulamin Szkolenia Rocznego 2021-2022, zwanego dalej również Szkoleniem Rocznym, przedstawia warunki umowy zawieranej pomiędzy Konsumentem a Przedsiębiorcą oferującym usługę Szkolenie Roczne 2021-2022.
 1. Umowa, o której mowa w pkt. 3, zawierana jest podczas zakupu Szkolenia Rocznego 2021-2022 za pośrednictwem strony worldmakeupacademy.pl.
 2.  Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do 30 czerwca 2022.
 1. Platforma eLearningowa oznacza serwis internetowy udostępniający materiały edukacyjne oferowane w ramach Szkolenia Rocznego 2021-2022
 2. Przedsiębiorca w celu realizacji elementów usługi Szkolenia Rocznego korzysta z usług innych podmiotów. Polityka przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorcę oraz przez inne podmioty w ramach świadczenia usługi Szkolenia Rocznego opisana jest w części Regulaminu: “Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych”.
 3. W ramach Szkolenia Rocznego 2021-2022 oferowane są:
 1.  10-miesięczny dostęp do Platformy eLearningowej, zawierającej materiały szkoleniowe online, stanowiące treści cyfrowe niedostarczane na nośniku trwałym — w rozumieniu art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2.  konsultacja indywidualna online,
 3.  dostęp do zamkniętej grupy wsparcia w Internecie,
 4.  comiesięczne spotkania grupowe online — wykłady, dyskusje, prezentacje, pokazy, prowadzenie ćwiczeń,
 5.  Dyplom nadający tytuł “wizażystka/stylistka” Szkoły Wizażu i Stylizacji Anity Folaron, w wersji polsko-angielskiej (dla Uczestników, którzy zaliczyli egzamin końcowy)
 6.  Egzamin końcowy, przeprowadzany zdalnie, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania Dyplomu, o którym mowa w pkt. 6.5.
 1. W przypadku niezaliczenia egzaminu uczestnik może wnioskować o 1 egzamin poprawkowy, którego termin zostanie wyznaczony w ciągu maks. 3 miesięcy od egzaminu końcowego.
 1. Treści na Platformie eLearningowej online są dostępne w systemie ciągłym, z uwzględnieniem przerw wynikających z napraw i prac konserwacyjnych Platformy.
 2. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Platformy wnikający z wadliwego działania dostawców mediów lub innych wydarzeń niezależnych od działania Przedsiębiorcy.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na utratę prawa do odstąpienia od Umowy w części Umowy dotyczącej dostarczonych treści cyfrowych na nośniku nietrwałym (pkt.6.1) z chwilą ich udostępnienia, poprzez zgodę na rozpoczęcie świadczenia i dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od Umowy zawieranej na odległość.

OPŁATY

 1. Opłata za Szkolenie Roczne wynosi 5489,00 zł (pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i składa się z:
 1.  opłaty za uzyskanie dostępu do treści cyfrowych, opisanych w pkt. 6.1 Regulaminu, w wysokości 5000,00 zł
 2.  opłaty za usługi dodatkowe, wymienione w punktach: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 Regulaminu, w wysokości 389,00 zł.
 1. Konsument w procesie zakupu dokonuje wyboru formy uiszczenia opłaty za Szkolenie Roczne spośród dwóch dostępnych opcji:
 1. OPCJA 1: płatność jednorazowa podczas zakupu
 2. OPCJA 2: płatność w 11 ratach
 3. Płatność, o której mowa w pkt 11.1, objęta jest rabatem w wysokości 100,00 zł — wynosi 5389,00 zł i dokonywana jest w procesie zakupu.
 4.  Płatność, o której mowa w pkt. 11.2, wynosi 11 x 499,00 zł. Pierwsza z 11 rat opłacana jest w procesie zakupu. Termin płatności każdej z pozostałych 10 rat upływa 10 dnia każdego miesiąca — począwszy od września 2021.
 1. Odbiór Dyplomu, o którym mowa w pkt. 6.5, jest bezpłatny w siedzibie firmy Przedsiębiorcy. Możliwe jest przesłanie Dyplomu do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 1. Wysyłka kurierska Dyplomu na terenie Polski objęta jest opłatą 14,99zł.
 2. Wysyłka kurierska Dyplomu na adres zagraniczny objęta jest opłatą ustalaną indywidualnie.
 1. Duplikat dyplomu ukończenia Szkolenia Rocznego wydawany jest na wniosek Uczestnika, za opłatą w wysokości 350,-zł.
 1.  Wniosek o duplikat Dyplomu można złożyć w terminie do 3 lat od daty wydania oryginału.
 1. Egzamin poprawkowy objęty jest opłatą w wysokości 600 zł.
 1. Opłata za egzamin poprawkowy jest bezzwrotna.
 1. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłat ratalnych za Szkolenie Roczne, naliczane są odsetki maksymalne za opóźnienie liczone na podstawie art. 481 § 2¹ K.c.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Uczestnika przed terminem rozwiązanie odnosi skutek na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik złożył Przedsiębiorcy oświadczenie o wypowiedzeniu/rozwiązaniu Umowy.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Uczestnika przed terminem natychmiast wymagalne staje się uregulowanie wszelkich należnych opłat. Uczestnik obowiązany jest do zapłaty należności w terminie 3 dni od dnia, w którym rozwiązanie Umowy.
 1. Uczestnik jest zobowiązany do uregulowania opłaty za usługi dodatkowe oferowane w ramach Szkolenia Rocznego (pkt 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6), świadczone do dnia, w którym rozwiązanie Umowy odnosi skutek, w proporcji 1/10 ich wartości za każdy miesiąc ich świadczenia, począwszy od września 2021.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do uregulowania całości opłaty za uzyskanie dostępu do treści cyfrowych wskazanej w pkt 6.1, jeśli upłynął termin 14 dni na odstąpienie od Umowy, lub jeśli świadczenie usługi dostępu do treści cyfrowych nastąpiło przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy.

OCHRONA TREŚCI

 1. Treści przekazywane Uczestnikowi w ramach Szkolenia Rocznego, zarówno podczas świadczenia usług dodatkowych, jak i za pośrednictwem Platformy eLearningowej, podlegają ochronie prawem autorskim i pokrewnymi prawami ochrony własności intelektualnej oraz są własnością ich autorów.
 2. Zabronione jest powielanie, sprzedawanie, udostępnianie, wykorzystywanie do własnej pracy szkoleniowej i innej, treści udostępnianych i przekazywanych w ramach Szkolenia Rocznego.

DANE OSOBOWE

 1. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się, rozumie oraz wyraża zgodę na zastosowanie zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacjami zawartymi w części “Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych”

 1. “Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych” stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych związane z wprowadzeniem  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Szczegóły i zakres tego przetwarzania przedstawiamy poniżej:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma:
Poznańska 111, 60-185 Skórzewo

NIP: 7771013518

 1. CELE PRZETWARZANIA

Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych w celach realizacji umów, kontaktu i korespondencji, promocji działalności firm Anita Folaron i Anita Folaron sp. z o.o. oraz, zależnie od udzielonej przez Ciebie zgody, w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. KATEGORIE DANYCH

Informujemy, że przetwarzane będą następujące kategorie Twoich danych:

 • dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, PESEL
 • dane kontaktowe, takie jak adres, adres e-mail, nr telefonu,
 • wizerunek
 • utrwalony w formie zapisu wideo (z późniejszymi obróbkami graficznymi i montażem)
 • utrwalony w formie fotografii (z późniejszymi obróbkami graficznymi i montażem)

 1.  ODBIORCY DANYCH

Informujemy, że istnieje możliwość, iż będziemy udostępniać Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, do następujących kategorii podmiotów:

 • firmy księgowej, z której usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych;
 • firmy informatycznych, z której usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych, do obsługi płatności oraz i udostępniania Ci treści;
 • firm dostarczających treści, które Ci udostępniamy
 • usługodawców marketingowych, z których usług możemy korzystać przy przetwarzaniu Twoich danych;
 • firm i osób świadczących usługi fotograficzne i wideo filmowania, z których usług możemy korzystać przy przetwarzaniu Twoich danych
 • firmy i osoby, którym została przez ciebie udzielona zgoda na przetwarzanie i publikację Twojego wizerunku

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane przechowywane są przez okres:

 • bezterminowo

 1. TWOJE PRAWA

Informujemy, że przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na cele marketingowe

 1. DOBROWOLNOŚĆ

Informujemy, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

 

 

REGULAMIN SZKOLENIA ROCZNEGO 2022-2023

 

SZKOLENIE

 1. Konsument zwany jest dalej Uczestnikiem Szkolenia lub Uczestnikiem.
 2. Platforma eLearningowa oznacza serwis internetowy udostępniający materiały edukacyjne oferowane w ramach Szkolenia Rocznego
 3. Regulamin Szkolenia Rocznego 2022-2023 przedstawia warunki umowy zawieranej pomiędzy konsumentem a firmą Anita Folaron, Poznańska 111, 60-185 Skórzewo (NIP: 7771013518), zwaną dalej Przedsiębiorcą, oferującą usługę Szkolenie Roczne 2022-2023.
  1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do 30 czerwca 2023.
 4. Umowa, o której mowa w pkt. 3, zawierana jest podczas zakupu Szkolenia Rocznego 2022-2023 za pośrednictwem strony worldmakeupacademy.pl.
 5. Przedsiębiorca w celu realizacji elementów usługi Szkolenia Rocznego korzysta z usług innych podmiotów. Polityka przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorcę oraz przez inne podmioty w ramach świadczenia usługi Szkolenia Rocznego opisana jest w części Regulaminu: “Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych”.
 6. W ramach Szkolenia Rocznego 2022-2023 oferowane są:
  1. dostęp do Platformy eLearningowej, zawierającej materiały szkoleniowe online, stanowiące treści cyfrowe niedostarczane na nośniku trwałym – w rozumieniu art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  2. konsultacja indywidualna online,
  3. dostęp do zamkniętej grupy wsparcia w Internecie,
  4. comiesięczne spotkania grupowe online – nauczanie online (jak np. wykłady, dyskusje, prezentacje, pokazy, prowadzenie ćwiczeń) – w wymiarze czasowym i częstotliwości zależnych od liczebności grupy. W przypadku małej grupy program szkoleniowy może zostać zrealizowany w krótszym czasie.
  5. Dyplom nadający tytuł “wizażystka/stylistka” Szkoły Wizażu i Stylizacji Anity Folaron, w wersji polsko-angielskiej (dla Uczestników, którzy zaliczyli egzamin końcowy)
  6. Egzamin końcowy, przeprowadzany zdalnie, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania Dyplomu, o którym mowa w pkt. 6.5.
   1. W przypadku niezaliczenia egzaminu, uczestnik może wnioskować o 1 egzamin poprawkowy, którego termin zostanie wyznaczony w ciągu maks. 3 miesięcy od egzaminu końcowego.
 1. Treści na Platformie eLearningowej online są dostępne w systemie ciągłym, z uwzględnieniem przerw wynikających z napraw i prac konserwacyjnych Platformy.
 2. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Platformy wnikający z wadliwego działania dostawców mediów lub innych wydarzeń niezależnych od działania Przedsiębiorcy.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na utratę prawa do odstąpienia od Umowy w części Umowy dotyczącej dostarczonych treści cyfrowych na nośniku nietrwałym (pkt.6.1) z chwilą ich udostępnienia, poprzez zgodę na rozpoczęcie świadczenia i dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od Umowy zawieranej na odległość.

 

OPŁATY

 1. Opłata za Szkolenie Roczne wynosi 5489,00 zł (pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i składa się z:
  1. opłaty za uzyskanie dostępu do treści cyfrowych, opisanych w pkt. 6.1 Regulaminu, w wysokości 5000,00 zł
  2. opłaty za usługi dodatkowe, wymienione w punktach: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 Regulaminu, w wysokości 489,00 zł.
 2. Konsument w procesie zakupu dokonuje wyboru formy uiszczenia opłaty za Szkolenie Roczne z pośród dwóch dostępnych opcji:
  1. OPCJA 1: płatność jednorazowa podczas zakupu
  2. OPCJA 2: płatność w 11 ratach
  3. Płatność, o której mowa w pkt 11.1, objęta jest rabatem w wysokości 100,00 zł – wynosi 5389,00 zł i dokonywana jest w procesie zakupu.
  4. Płatność, o której mowa w pkt. 11.2, wynosi 11 x 499,00 zł. Pierwsza z 11 rat opłacana jest w procesie zakupu. Termin płatności każdej z pozostałych 10 rat upływa piątego dnia każdego miesiąca – począwszy od września 2022.
 3. Odbiór Dyplomu, o którym mowa w pkt. 6.5, jest bezpłatny w siedzibie firmy Przedsiębiorcy. Możliwe jest przesłanie Dyplomu do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  1. Wysyłka kurierska Dyplomu na terenie Polski objęta jest opłatą 14,99zł.
  2. Wysyłka kurierska Dyplomu na adres zagraniczny objęta jest opłatą ustalaną indywidualnie.
 4. Duplikat dyplomu ukończenia Szkolenia Rocznego wydawany jest na wniosek Uczestnika, za opłatą w wysokości 350,-zł.
  1. Wniosek o duplikat Dyplomu można złożyć w terminie do 3 lat od daty wydania oryginału.
 5. Egzamin poprawkowy objęty jest opłatą w wysokości 600 zł.
  1. Opłata za egzamin poprawkowy jest bezzwrotna.
 6. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłat ratalnych za Szkolenie Roczne, naliczane są odsetki maksymalne za opóźnienie liczone na podstawie art. 481 § 2¹ K.c.
 7. W przypadku rozwiązania Umowy przez Uczestnika przed terminem, rozwiązanie odnosi skutek na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik złożył Przedsiębiorcy oświadczenie o wypowiedzeniu/rozwiązaniu Umowy.
 8. W przypadku rozwiązania Umowy przez Uczestnika przed terminem, natychmiast wymagalne staje się uregulowanie wszelkich należnych opłat. Uczestnik obowiązany jest do zapłaty należności w terminie 3 dni od dnia, w którym następuje rozwiązanie Umowy.
  1. Uczestnik jest zobowiązany do uregulowania opłaty za usługi dodatkowe oferowane w ramach Szkolenia Rocznego (pkt 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6), świadczone do dnia, w którym rozwiązanie Umowy odnosi skutek, w w proporcji 1/10 ich wartości za każdy miesiąc ich świadczenia, począwszy od września 2022.
  2. Uczestnik jest zobowiązany do uregulowania całości opłaty za uzyskanie dostępu do treści cyfrowych wskazanej w pkt 10.1, jeśli upłynął termin 14 dni na odstąpienie od Umowy, lub jeśli świadczenie usługi dostępu do treści cyfrowych nastąpiło przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy.

OCHRONA TREŚCI

 1. Treści przekazywane Uczestnikowi w ramach Szkolenia Rocznego, zarówno podczas świadczenia usług dodatkowych, jak i za pośrednictwem Platformy eLearningowej, podlegają ochronie prawem autorskim i pokrewnymi prawami ochrony własności intelektualnej oraz są własnością ich autorów.
 2. Zabronione jest powielanie, sprzedawanie, udostępnianie, wykorzystywanie do własnej pracy szkoleniowej i innej, treści udostępnianych i przekazywanych w ramach Szkolenia Rocznego.

 

DANE OSOBOWE

 

 1. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się, rozumie oraz wyraża zgodę na zastosowanie zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacjami zawartymi w części “Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych”

 

 1. “Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych” stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych związane z wprowadzeniem  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Szczegóły i zakres tego przetwarzania przedstawiamy poniżej:

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma:
Anita Folaron
Poznańska 111, 60-185 Skórzewo

NIP: 7771013518

 

 1. CELE PRZETWARZANIA

Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych w celach realizacji umów, kontaktu i korespondencji, promocji działalności firmy Anita Folaron oraz, zależnie od udzielonej przez Ciebie zgody, w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 1. KATEGORIE DANYCH

Informujemy, że przetwarzane będą następujące kategorie Twoich danych:

 • dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, PESEL
 • dane kontaktowe, takie jak adres, adres e-mail, nr telefonu,
 • wizerunek
 • utrwalony w formie zapisu wideo (z późniejszymi obróbkami graficznymi i montażem)
 • utrwalony w formie fotografii (z późniejszymi obróbkami graficznymi i montażem)

 

 1. ODBIORCY DANYCH

Informujemy, że istnieje możliwość, iż będziemy udostępniać Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, do następujących kategorii podmiotów:

 • firmy księgowej, z której usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych;
 • firmy informatycznych, z której usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych i udostępnianiu Ci treści;
 • firm dostarczających treści, które Ci udostępniamy
 • usługodawców marketingowych, z których usług możemy korzystać przy przetwarzaniu Twoich danych;
 • firm i osób świadczących usługi fotograficzne i wideo filmowania, z usług których możemy korzystać przy przetwarzaniu Twoich danych
 • firmy i osoby, którym została przez ciebie udzielona zgoda na przetwarzanie i publikację Twojego wizerunku

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane przechowywane są przez okres:

 • bezterminowo

 

 1. TWOJE PRAWA

Informujemy, że przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na cele marketingowe

 

 1. DOBROWOLNOŚĆ

Informujemy, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.